Klachtenregeling

Ons kantoor kent een klachtenregeling. In geval van onverhoopte klachten kunt u zich via het secretariaat wenden tot de directie, Sacha Hollestelle MSc RA, Ben Heimensen AA of mr. Robin Reijnierse, of tot een van de compliance officers, mr. Richard Th. Zeelenberg AA of drs. Pauline Weijers RA. In het algemeen zal een klacht binnen vijf werkdagen in behandeling worden genomen. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd een bericht. U kunt ook mailen naar info@los.nl.

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Accountants + Adviesgroep LOS te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Art. 32 VAO luidt:

De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie. 

De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

 

Artikel 1 Definities

  • Melder: degene die, al dan niet in dienst van Accountants + Adviesgroep LOS, werkzaamheden verricht voor Accountants + Adviesgroep LOS en een Misstand onder deze regeling meldt;
  • Accountants + Adviesgroep LOS: Accountants + Adviesgroep LOS B.V. en alle organisaties behorende tot het netwerk, waaronder LOS Online B.V., LOS bedrijfsjuristen B.V., LOS HRM adviseurs en Lyncs strategie + finance;
  • Vertrouwenspersoon: de Compliance Officer van Accountants + Adviesgroep LOS;
  • Bestuur: het bestuur van Accountants + Adviesgroep LOS;
  • Een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Accountants + Adviesgroep LOS en/of haar medewerkers, in verband met:
  • a. een (dreigend) strafbaar feit;
  • b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  • c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  • d. een (dreigende) schending van binnen Accountants + Adviesgroep LOS geldende (gedrags-)regels of
  • e. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.
 

Artikel 2 Procedure


De Melder meldt een Misstand bij de Vertrouwenspersoon , schriftelijk of via e-mail.  De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. 

De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5). 

De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft. 

Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand (laten) starten. 

Indien de Misstand een lid van het bestuur betreft zal de Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

 

Artikel 3 Termijnen


Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen. 

Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven. 

In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren. 

De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

 

Artikel 4 Rechtsbescherming


Het Bestuur (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld. 

Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan danwel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

 

Artikel 5 Werking en publicatie


Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2007. De regeling kan door het Bestuur worden gewijzigd.